Studiu hidrogeologic preliminar

Studiile hidrogeologice preliminare stabilesc conditiile de asigurare a alimentarii cu apa din surse subterane sau de la suprafa ta. Astfel, pentru orice tip de obiectiv (activitate), inainte de a executa un foraj (sau un grup de foraje – front de captare), conform legislatiei in vigoare trebuie intocmit un astfel de studiu.

Pentru elaborarea unui studiu hidrogeologic preliminar sunt analizate forajele hidrogeotehnice existente in zona sau se efectueaza unele noi si »čn functie de rezultatele analizei efectuate se proiecteaza noi foraje de alimentare cu apa sau se propun masuri de restaurare, conservare sau exploatare a celor existente.

Caracteristicile evidentiate în studiul hidrogeologic, pe baza debitului necesar si a categoriei de folosinta a apei captate, sunt: numarul de foraje, adancimile forajelor, coloanele litologice, debitele asigurate, nivelul hidrodinamic si hidrostatic al stratului acvifer captat, denivelarea indusa de exploatarea forajelor, raza de influenta pentru o exploatare in regim optim, capacitatea pompelor ce urmeaza a fi montat, adancimea de pozare a pompelor pentru o exploatare in cele mai bune conditii.

Scopul principal al studiului este de a asigura beneficiarul ca realizarea in conditiile recomandate în poate sustine dezvoltarea planuita. De asemenea, printr-un studiu hidrogeologic se poate stabili starea fizica a forajelor existente, recomandandu-se lucrarile necesare pentru ca forajele sa poata fi functionale în continuare la capacitatea ce se va determina ca fiind optima. Pentru asigurarea calitatii apei captate pentru tipul de consum dorit, se vor preleva probe de apa subterana, urmand ca acestea sa fie analizate intr-un laborator acreditat, astfel, concluziile acestor analize urmand sa confirme sau sa infirme informatiile actuale conform carora calitatea apei. Pe baza acestor analize se va stabili exact necesitatea tratarii apei într-un fel sau în altul.

Studiu hidrogeologic pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologica

Studiile hidrogeologice pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologica au ca principiu prevenirea si combaterea poluarii surselor de ape subterane. Determinarea acestei zone se face conform ordinului nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica.

Protectia sanitara a obiectivelor se realizeaza prin aplicarea masurilor de protectie a calitatii apelor, stabilite prin actele normative in vigoare, precum si prin instituirea in teren a urmatoarelor zone de protectie, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare, si anume:

a) zona de protectie sanitara cu regim sever – cuprinde terenul din jurul obiectivelor, unde este interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apa;

b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie – cuprinde teritoriul din jurul zonei de protectie sanitara cu regim sever, astfel delimitat incat, prin aplicarea de masuri de protectie, in functie de conditiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a calitatii apei;

c) perimetrul de protectie hidrogeologica – cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare si de descarcare la suprafata si/sau in subteran a apelor subterane prin emergente naturale (izvoare), drenuri si foraje si are rolul de a asigura protectia fata de substante poluante greu degradabile sau nedegradabile si regenerarea debitului prelevat prin lucrarile de captare.

Studiu hidrologic de inundabilitate

Studiile hidrologice de inundabilitate sunt necesare atunci cand un amplasament se afla in vecinatatea unui curs de apa, care, la precipitatii cu probabilitate mare de depasire, poate genera inundarea amplasamentului. Scopul studiului este de a determina zona inundabila.

Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarire a apelor

Aviz de amplasament

Amplasarea in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie, de noi obiective economice si/sau sociale, amplasarea unor obiective si desfasurarea de activitati in zonele de protectie ale platformelor meteorologice, precum si pe o distanta de 500 m in jurul acestora sunt permise numai in baza unui aviz de amplasament. Avizul de amplasament se emite de catre AN "Apele Romane", de catre directiile bazinale ale acesteia sau de Administratia Nationala de Meteorologie, conform competentelor stabilite prin norme metodologice privind avizul de amplasament.

Aviz de gospodarire a apelor

Orice agent economic care desfasoara activitati ce presupun utilizarea apei are obligatia de a obtine un Aviz de gospodarirea apelor. Avizul de gospodarire a apelor reglementeaza regimul lucrarilor si activitatile cu efecte potential negative asupra apelor. Continutul documentatiei tehnice pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor va fi cel prevazut in Ord. 799/2012 si cuprinde memoriu tehnic, breviar de calcul, piese desenate, avizul detinatorilor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurare (daca este cazul), certificatul de urbanism, certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, alte documente necesare, dupa caz. Administratia Nationala Apele Romane, Directiile de Ape teritoriale si Sistemele de Gospodarirea Apelor pe raza teritoriului in care este propusa investitia, in functie de complexitatea folosintei de apa.

Notificarea inceperii executiei lucrarilor

Notificarea inceperii executiei se solicita pentru lucrarile si categoriile de activitati precizate in ordinul nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punct de vedere al gospodaririi apei. Pentru aceste situatii nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor

Autorizatie de gospodarire a apelor

Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul care conditioneaza tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi si a celor existente construite pe ape sau care au legatura cu apele. Autorizatie de gospodarirea apelor este necesara pentru lucrarile si categoriile de activitati desfasurate pe ape sau care au legatura cu apele, pentru care este necesara solicitarea si obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceste tipuri de lucrari sunt mentionate in anexa 1 la ordinul nr. 662/2006 privind aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.Emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor se realizeaza in baza unor documentatii tehnice al caror continut trebuie sa respecte prevederile din ordinul nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.